ORLEN OIL - KATALOG PRODUKTÓW

V1/2024 KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ORLEN OIL HYBRID ORLEN OIL MAX EXPERT ORLEN OIL CLASSIC ORLEN OIL RIDER ORLEN OIL ULTOR ORLEN OIL AGRO ORLEN OIL MULTI ORLEN OIL GEAR ORLEN OIL PETRYGO ORLEN OIL Płyny i kosmetyki 16 26 36 40 50 58 62 70 74 10 Kim jesteśmy Who we are | Хто ми Ambasadorzy Brand Ambasadors | Амбасадори марки Etykiety Labels | Eтикетки Przydatne informacje Useful informations | Корисна інформація 2 6 8 78 Spis treści Table of contents | Зміст Oleje do samochodów z napędem hybrydowym | Oils for hybrid cars | Оливи для гібридних автомобілів Oleje do samochodów osobowych | Oils for passenger cars | Оливи для легкових автомобілів Oleje do samochodów osobowych | Oils for passenger cars | Оливи для легкових автомобілів Oleje do motocykli | Motorbike Oils | Оливи для мотоциклів Oleje do samochodów ciężarowych | Oils for trucks | Оливи для вантажівок Oleje do maszyn rolniczych | Oils for agricultural machinery | Оливи для сільськогосподарської техніки Oleje multifunkcyjne | Multifunctional oils | Багатофункціональні оливи Oleje przekładniowe | Gear oils | Трансмісійні оливи Fluids and Cosmetics | Рідини та Косметика Płyny chłodnicze i koncentraty płynów chłodniczych | Coolants and coolant concentrates | Охолоджуючі рідини та концентрати охолоджуючих рідин

Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 4 5 PL LIDER Po połączeniu w 2023 roku z LOTOS Oil, ORLEN OIL stał się liderem, zaspokajającym 125% zapotrzebowania polskiego rynku na środki smarne. Nad jakością produktów i rozwojem spółki czuwa około 700 wykwalifikowanych pracowników. Razem zmierzamy do sukcesu! EN LEADER After merging with LOTOS Oil in 2023, ORLEN OIL has become a leader, fulfilling 125% of the Polish market demand for lubricants, with about 700 qualified employees overseeing the quality of products and the development of the company. Together, we are heading towards success! UA ЛІДЕР Після об’єднання з LOTOS Oil у 2023 році, ORLEN OIL став лідером, що задовольняє 125% потреб польського ринку в змащувальних матеріалах, якість продукції та розвиток компанії контролюють близько 700 кваліфікованих працівників. Разом ми йдемо до успіху! PL EFEKTYWNOŚĆ Posiadamy 4 zakłady produkcyjne, w tym nowoczesne centrum logistyczne w Trzebini i zaawansowaną logistykę morską w Gdańsku, ekologiczną produkcję z olejów przepracowanych w Jedliczach i linię produkcji smarów w Czechowicach-Dziedzicach. Efektywność logistyczna i produkcyjna dla naszych krajowych i zagranicznych Klientów to nasz priorytet. EN EFFICIENCY We own 4 production plants, including a modern logistics center in Trzebinia and advanced marine logistics in Gdańsk. Ecological production from used oils in Jedlicze and the grease production line in CzechowiceDziedzice. Logistic and production efficiency for our domestic and foreign Clients is our priority. UA ЕФЕКТИВНІСТЬ Ми маємо 4 виробничі заводи, включаючи сучасний логістичний центр у Тшебіні та передову морську логістику з Гданська. Екологічне виробництво з відпрацьованих олив у Єдличах і лінію виробництва змащувальних матеріалів у Чеховіце-Дзедзіце. Логістична та виробнича ефективність для наших внутрішніх та закордонних клієнтів - це наш пріоритет. PL MARKA ORLEN OIL jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. ORLEN S.A. to multienergetyczny koncern, zarządzający segmentem petrochemicznym i wydobywczym. Posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieci stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach, a także na Słowacji, na Litwie, na Węgrzech i w Austrii. EN BRAND ORLEN OIL is part of the ORLEN Capital Group. ORLEN S.A. is a multi-energy conglomerate, managing the petrochemical and extraction segment. It owns refineries in Poland, the Czech Republic, and Lithuania, as well as networks of fuel stations in Poland, Germany, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Hungary and Austria. UA БРЕНД ORLEN OIL входить до складу ORLEN Capital Group. ORLEN S.A. - це мультиенергетичний концерн, що управляє сегментом нафтохемічного комплексу та видобутку. Володіє рафінеріями в Польщі, Чехії та Литві, а також мережею заправних станцій у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Литві, Угорщині та в Австрії. ORLEN OIL Czechowice-Dziedzice Gdańsk Trzebinia Kraków Jedlicze Kim jesteśmy Who we are Хто ми

Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 6 7 PL DYSTRYBUCJA 4 kontynenty, 76 krajów, 202 dystrybutorów - to liczby przedstawiające zasięg produktów smarnych ORLEN OIL na globalnym rynku. Nasze produkty doceniane są zarówno w gorącej Afryce, jak i zimnych krajach koła podbiegunowego. Każdy z obsługiwanych przez nas krajów znajduje w naszej ofercie zaspokojenie indywidualnych potrzeb poszczególnych rynków motoryzacyjnych. EN DISTRIBUTION 4 continents, 76 countries, 202 distributors - these numbers represent the reach of ORLEN OIL lubricant products on the global market. Our products are appreciated in hot Africa as well as in the cold countries of the polar circle. Each of the countries we serve finds in our offer the satisfaction of individual needs of various automotive markets. UA ДИСТРИБУЦІЯ 4 континенти, 76 країн, 202 дистриб’ютори - це цифри, що представляють досягнення продуктів змащувальних матеріалів ORLEN OIL на глобальному ринку. Нашу продукцію цінують як у спекотній Африці, так і в холодних країнах полярного кола. Кожна з країн, які ми обслуговуємо, знаходить у нашій пропозиції задоволення індивідуальних потреб різних автомобільних ринків. PL INWESTYCJE Budujemy nowoczesny blok olejowy HBO, aby jeszcze lepiej sprostać zapotrzebowaniu na środki smarne na światowym rynku. Już od 2025 roku, dzięki sprawdzonej technologii Chevron Lummus Global- IDW będziemy produkować własne, doskonałe bazy grupy II, poszerzając tym samym swoją ofertę produktów gotowych. EN INVESTMENTS We are building a modern HBO oil block to better meet the demand for lubricants on the world market. Starting from 2025, thanks to the proven technology of Chevron Lummus Global - IDW, we will produce our own excellent Group II base stocks, thereby expanding our range of finished products. UA ІНВЕСТИЦІЇ Ми будуємо сучасний нафтовий блок HBO, щоб ще краще задовольнити потреби у змащувальних матеріалах на світовому ринку. Вже з 2025 року, завдяки перевіреній технології Chevron Lummus Global - IDW, ми будемо виробляти власні, відмінні базові масла групи II, тим самим розширюючи наш асортимент готової продукції. PL PRODUKCJA Mamy zdolności produkcyjne na poziomie 420 tys. ton produktów gotowych rocznie z baz olejowych jednych z najnowocześniejszych rafinerii w Europie środkowo-wschodniej: Rafinerii Gdańskiej i Rafinerii Płockiej ORLEN S.A. ORLEN OIL to stabilność dostaw, powtarzalność partii produkcyjnych i zaawansowane technologicznie dodatki. Jakość i zgodność produktów ORLEN OIL z deklaracjami na etykiecie potwierdza przynależność Spółki do organizacji ATIEL. Jesteśmy transparentni, bo marka zobowiązuje. EN PRODUCTION Our production capacity is 420,000 finished products per year from the base oils of some of the most modern refineries in Central and Eastern Europe: the Gdańsk Refinery and the Płock Refinery of ORLEN S.A. ORLEN OIL means supply stability, batch repeatability, and technologically advanced additives. The quality and compliance of ORLEN OIL products with the declarations on the label are confirmed by the company’s membership in the ATIEL organization. We are transparent because the brand commits. UA ВИРОБНИЦТВО Ми маємо виробничі потужності на рівні 420 тонн готової продукції на рік з базових масел одних з найсучасніших рафінерій у Центральній та Східній Європі: Гданська рафінерія та плоцька рафінерія ORLEN S.A. ORLEN OIL - це стабільність постачання, повторюваність виробничих партій та технологічно вдосконалені добавки. Якість і відповідність продукції ORLEN OIL з деклараціями на етикетці підтверджує членство компанії в організації ATIEL. Ми прозорі, бо бренд зобов’язує. ORLEN OIL 4 DISTRYBUTORÓW DISTRIBUTORS ДИСТРИБ’ЮТОРІВ KRAJÓW COUNTRIES КРАЇН KONTYNENTY CONTINENTS КОНТИНЕНТИ Kim jesteśmy? Who we are? Хто ми? 202 76

Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 8 9 PL AMBASADORZY Markę ORLEN OIL reprezentują sportowcy, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami pokazują na każdym rajdzie i z każdym swoim sportowym sukcesem, że za marką ORLEN OIL stoją profesjonaliści. EN BRAND AMBASADORS The ORLEN OIL brand is represented by athletes who, with their knowlEdge and skills, demonstrate at every rally and with every sporting success that ORLEN OIL is backed by professionals. UAАМБАСАДОРИМАРКИ Бренд ORLEN OIL представляють спортсмени, які своїми знаннями та навичками демонструють на кожному ралі та з кожним своїм спортивним успіхом, що за брендом ORLEN OIL стоять професіонали. Ambasadorzy Brand Ambasadors | Представники Jakub Przygoński 4. miejsce w rajdzie Dakar 2019, Puchar Świata w Rajdach Cross Country 2018, wielokrotny Mistrz Polski w drifcie, Najlepszy polski motocyklista na Rajdzie Dakar (6. miejsce). Uczestnik cyklu European Drift Masters GP. 4th place in the Dakar Rally 2019, World Cup in Cross Country Rallies 2018, multiple Polish Drift Champion, Best Polish motorcyclist at the Dakar Rally (6th place). Participant in the European Drift Masters GP series. Якуб Пшігоньскі - 4-те місце на ралі Дакар 2019, Кубок Світу з кроскантрі ралі 2018, багаторазовий Чемпіон Польщі з дрифту, Найкращий польський мотоцикліст на ралі Дакар (6-те місце). Учасник серії European Drift Masters GP. Kajetan Kajetanowicz Polski kierowca rajdowy, 3-krotny rajdowy mistrz Europy, 4-krotny rajdowy mistrz Polski, 3-krotny zwycięzca Rajdu Polski. Wicemistrz Świata WRC-2 2019 i WRC-3 2021 oraz II Wicemistrz Świata WRC-3 2020 i WRC-2 2022. Rajdowy Mistrz Świata WRC 2 Challenger 2023. Polish rally driver, 3-time European Rally Champion, 4-time Polish Rally Champion, 3-time winner of the Rally Poland. World Rally Championship WRC-2 runner-up in 2019, WRC-3 in 2021, and second runner-up in WRC-3 2020 and WRC-2 2022. World Rally Champion WRC 2 Challenger 2023. Каєтан Каєтанович - Польський ралійний гонщик, триразовий чемпіон Європи з ралі, чотириразовий чемпіон Польщі з ралі, триразовий переможець Ралі Польщі. Віце-чемпіон світу WRC-2 2019 та WRC-3 2021, а також II віцечемпіон світу WRC-3 2020 та WRC-2 2022. Чемпіон світу з ралі WRC 2 Challenger 2023. Bartosz Zmarzlik 4-krotny Indywidualny Mistrz Świata na żużlu 2019, 2020, 2022, 2023. W kolekcji 25-latka znajdują się medale każdego kruszcu Indywidualnych Mistrzostw Świata. 4-time Individual World Speedway Champion in 2019, 2020, 2022, 2023. The 25-year-old’s collection includes medals of every denomination from the Individual World Championships. Бартош Змарзлік - 4-разовий Індивідуальний Чемпіон Світу зі спідвею 2019, 2020, 2022, 2023. У колекції 25-річного спортсмена є медалі кожного кольору з Індивідуальних Чемпіонатів Світу. Miko Marczyk Mikołaj „Miko” Marczyk to jeden z najzdolniejszych rajdowców młodego pokolenia w Polsce. Podium Rajdu Portugalii i Rajdu Finlandii w klasie WRC 2 Junior w sezonie 2022. Mistrz juniorskiej kategorii Rajdowych Mistrzostw Europy – Michelin Talent Factory 2021. Sezon 2023 kończy na 4. Miejscu na 47 sklasyfikowanych załóg w WRC 2 Challenger. Mikołaj “Miko” Marczyk is one of the most talented young generation rally drivers in Poland. Podium finishes in Rally Portugal and Rally Finland in the WRC 2 Junior class in the 2022 season. Junior category champion of the European Rally Championship – Michelin Talent Factory 2021. Ended the 2023 season in 4th place out of 47 classified teams in WRC 2 Challenger. Міко Марчик - Миколай „Міко” Марчик – один з найталановитіших молодих ралійних гонщиків у Польщі. Подіум Ралі Португалії та Ралі Фінляндії у класі WRC 2 Junior у сезоні 2022. Чемпіон юніорської категорії Ралійних Чемпіонатів Європи – Michelin Talent Factory 2021. Сезон 2023 закінчує на 4-му місці з 47 класифікованих екіпажів у WRC 2 Challenger. Martin Prokop W Rajdowych Mistrzostwach Świata zadebiutował w 2005 roku, kiedy pojawił się na starcie Rajdu Monte Carlo. Mistrz Świata serii Junior WRC 2009, 7. miejsce w rajdzie Dakar 2018, 6. miejsce w rajdzie Dakar 2019, 5. Miejsce w rajdzie Dakar 2024! Debuted in the World Rally Championship in 2005, starting at the Monte Carlo Rally. Junior WRC World Champion 2009, 7th place in the Dakar Rally 2018, 6th place in the Dakar Rally 2019, 5th place in the Dakar Rally 2024! Мартін Прокоп - Дебютував у Ралійних Чемпіонатах Світу у 2005 році, стартувавши на Ралі Монте-Карло. Чемпіон світу серії Junior WRC 2009, 7-ме місце на ралі Дакар 2018, 6-те місце на ралі Дакар 2019, 5-те місце на ралі Дакар 2024! Fernando Barreiros Bierze udział w rajdach terenowych kategorii cross-country na terenie południowej Europy. W kategorii T2 zwyciężył w wielu rajdach na terenie Półwyspu Iberysjskiego. Participates in cross-country off-road rallies in Southern Europe. In the T2 category, he has won many rallies on the Iberian Peninsula. Фернандо Баррейрос - Бере участь у крос-кантрі ралі на території Південної Європи. У категорії T2 переміг у багатьох ралі на Піренейському півострові.

Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 10 11 Etykiety Labels | Етикетки PL Nazwa produktu EN Name of the product UA Назва продукту PL Dodatkowe oznaczenia w zakresie zastosowanej technologii lub spełniania wymagań prawnych dla konkretnego kraju sprzedaży EN Additional markings regarding the applied technology or compliance with legal requirements for the specific country of sale UA Додаткові позначення щодо застосованої технології або відповідності правовим вимогам для конкретної країни продажу PL Nazwa produktu EN Name of the product UA Назва продукту PL Klasa lepkościowa według SAE J300 EN SAE J300 viscosity grade UA Клас в’язкості за SAE J300 PL Klasa lepkościowa według SAE J300 EN SAE J300 viscosity grade UA Клас в’язкості за SAE J300 PL Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według OEM EN OEM engine oil quality classification UA Якісна класифікація моторних олив, наприклад OEM PL Klasyfikacja olejów silnikowych według API EN API engine oil classification UA Класифікація моторних олив за API PL Klasyfikacja jakościowa olejów silnikowych według ACEA EN ACEA engine oil quality classification UA Якісна класифікація моторних олив за ACEA PL KOD QR potwierdzający klasę jakości oleju wg wymogów Mercedes- Benz EN QR code confirming the oil quality grade as per Mercedes-Benz requirements UA QR-код, що підтверджує клас якості оливи відповідно до вимог Mercedes-Benz PL Opis produktu EN Product description UA Опис продукту PL Tłumaczenia EN Translations UA Переклади PL Informacja o objętości oleju ORLEN OIL znaj- dującego się w opakowaniu EN Information on ORLEN OIL oil volumes supplied UA Інформація про об’єм оливи ORLEN OIL в упаковці

H Y B R I D Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 1 2 1 3 HYBRID PL OCHRONA PRZED LSPI LSPI (low speed pre-ignition) to zjawisko przedwczesnego zapłonu. Występuje ono przy niskich prędkościach obrotowych 1500-2000 obr/min, wysokim ciśnieniu i silnym obciążeniu silnika. Dotyczy głównie małolitrażowych silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem. Zjawisko to polega na niekontrolowanym zapłonie mieszanki paliwowo-powietrznej, w niewłaściwym momencie i w nieodpowiednim położeniu tłoka (jeszcze przed zapłonem inicjowanym iskrą ze świecy zapłonowej). Wtedy dochodzi najczęściej do uszkodzenia części osadczej pierścieni tłokowych, zniszczone mogą również zostać tłoki, korbowody czy świece zapłonowe. Jednym z gwarantów ochrony jednostki napędowej przed wystąpieniem zjawiska LSPI, jest stosowanie odpowiednio dobranego środka smarnego, takiego jak produkty ORLEN OIL Hybrid oraz MaxExpert. EN PROTECTION AGAINST LSPI LSPI (low-speed pre-ignition) is a phenomenon of premature ignition. It occurs at low rotational speeds of 1500-2000 rpm, high pressure, and heavy engine load. It mainly affects small-capacity gasoline engines with direct fuel injection and turbocharging. This phenomenon involves the uncontrolled ignition of the fuel-air mixture at the wrong time and in the incorrect piston position (even before the spark-initiated ignition from the spark plug). This can often lead to damage to the top land of piston rings, and the pistons, connecting rods, or spark plugs may also be destroyed. One of the guarantees of protection for the power unit against the occurrence of LSPI is the use of a suitably selected lubricant, such as ORLEN OIL Hybrid and MaxExpert products. UA ЗАХИСТ ВІД LSPI LSPI (low speed pre-igniment) — це явище передчасного займання. Воно відбувається при низьких обертах двигуна 1500-2000 об/хв, високому тиску і сильному навантаженні на двигун. Головним чином, воно стосується бензинових двигунів малого об’єму з прямим уприскуванням палива та турбонаддувом. Це явище полягає у неконтрольованому запалюванні паливно-повітряної суміші в невідповідний час і при неправильному положенні поршня (до запалювання, ініційованого свічкою). Це часто призводить до пошкодження верхньої частини поршневих кілець, а також можуть бути знищені поршні, шатуни або свічки запалювання. Однією з гарантій захисту силового агрегату від явища LSPI є використання відповідно підібраного мастильного засобу, такого як продукти ORLEN OIL Hybrid та MaxExpert. LSPI HEV PHEV mHEV Cold start PL PRZEZNACZENIE/ DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI DOSTĘPNE W OLEJACH ORLEN OIL HYBRID HEV (Hybrid Electric Vehicle) - olej przeznaczony do samochodów hybrydowych typu HEV czyli tzw. pełne hybrydy. / HEV (Hybrid Electric Vehicle) - oil designed for HEV-type hybrid vehicles, also known as full hybrids./ HEV (Hybrid Electric Vehicle) - олива, призначена для гібридних автомобілів типу HEV, тобто так званих повних гібридів. PHEV (plug-in hybrid electric vehicle) - olej przeznaczony do samochodów hybrydowych typu plugin, czyli o napędzie spalinowo-elektrycznym. / PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) - oil designed for plug-in hybrid vehicles, i.e., vehicles with internal combustion and electric drive. / PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) - олива, призначена для гібридних автомобілів типу plug-in, тобто з бензиново-електричним приводом. mHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) - olej przeznaczony do samochodów hybrydowych typu mHEV, czyli tzw. Miękką hybrydą. / MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) - oil designed for MHEV-type hybrid vehicles, also known as mild hybrids. / MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) - олива, призначена для гібридних автомобілів типу MHEV, тобто так званих м’яких гібридів. Cold start - olej ułatwiający rozruch na zimnym silniku i zabezpieczający poszczególne elementy układu od uruchomienia silnika. / Cold start - oil that facilitates starting on a cold engine and protects various components of the system from the moment the engine starts. / Cold start - олива, яка полегшує запуск на холодному двигуні і захищає окремі елементи системи з моменту запуску двигуна. EN COMPATIBILITY/ ADDITIONAL PROPERTIES AVAILABLE IN ORLEN OIL MAX EXPERT OILS UA ПРИЗНАЧЕННЯ/ ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ, ДОСТУПНІ В ОЛИВАХ ORLEN OIL MAX EXPERT Oleje do samochodów z napędem hybrydowym Oils for hybrid cars | Оливи для гібридних автомобілів

ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-16 Jakość - Quality - Якість ​API SP-RC, SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SN, ILSAC GF-6B Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-16 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Najnowszej generacji syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości 0W-16, przeznaczony do niskoemisyjnych silników benzynowych samochodów z napędem hybrydowym. Specjalnie opracowana formuła zapewnia zwiększoną ochronę silnika przed zużyciem - podczas pracy w obciążonych cyklach częstego zatrzymywania i uruchamiania silnika, utrzymując przy tym maksymalną wydajność i moc pojazdów hybrydowych. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym zjawiskiem LSPI. Przeznaczony do eksploatacji w pojazdach z napędem hybrydowym: HEV, PHEV. ENG The latest generation of low viscosity 0W-16 synthetic engine oil, designed for low-emission gasoline engines in hybrid cars. The specially designed formula provides increased protection against engine wear – during heavy-duty cycles of frequent engine stop and start while maintaining maximum performance and power for hybrid vehicles. Protects against the adverse LSPI phenomenon. Intended for operation in vehicles with hybrid drive: HEV, PHEV. UA Синтетична моторна олива останнього покоління з низькою в’язкістю 0W-16, призначена для бензинових двигунів гібридних автомобілів з низьким рівнем вихлопів. Спеціально розроблена формула забезпечує підвищений захист від зносу двигуна – під час інтенсивних циклів частої зупинки та запуску двигуна, зберігаючи максимальну продуктивність і потужність для гібридних автомобілів. Захищає від несприятливого явища LSPI. Призначена для експлуатації в автомобілях з гібридним приводом: HEV, PHEV. ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-20 Jakość - Quality - Якість ​API SP-RC, SP, SN PLUS RC, SN PLUS, SN-RC, SN, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5 Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-20 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Najnowszej generacji syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości 0W-20, przeznaczony do niskoemisyjnych silników benzynowych samochodów z napędem hybrydowym. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym zjawiskiem LSPI. Przeznaczony do eksploatacji w pojazdach z napędem hybrydowym: HEV, PHEV, mHEV. ENG The latest generation of low viscosity 0W-20 synthetic engine oil, designed for low-emission gasoline engines in hybrid cars. Protects against the adverse LSPI phenomenon. Intended for operation in vehicles with hybrid drive: HEV, PHEV, mHEV. UA Синтетична моторна олива останнього покоління з низькою в’язкістю 0W-20, призначена для бензинових двигунів гібридних автомобілів з низьким рівнем вихлопів. Захищає від несприятливого явища LSPI. Призначена для використання в автомобілях з гібридним приводом: HEV, PHEV, mHEV. ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 5W-20 Jakość - Quality - Якість API SN-RC, SN, ILSAC GF-5 Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 5W-20​ Aprobaty - Approvals - Дозволи FORD WSS-M2C948-B Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Najnowszej generacji syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości 5W-20, przeznaczony do niskoemisyjnych silników benzynowych samochodów z napędem hybrydowym. Przeznaczony do eksploatacji w pojazdach z napędem hybrydowym: HEV, PHEV, mHEV. ENG The latest generation of low viscosity 5W-20 synthetic engine oil, designed for low-emission gasoline engines in hybrid cars. Intended for operation in vehicles with hybrid drive: HEV, PHEV, mHEV. UA Синтетична моторна олива останнього покоління з низькою в’язкістю 5W-20 призначена для бензинових двигунів гібридних автомобілів з низьким рівнем вихлопів. Призначена для використання в автомобілях з гібридним приводом: HEV, PHEV, mHEV. ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 5W-30 Jakość - Quality - Якість API SP, SN PLUS RC ,SN PLUS, SN-RC, SN Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 5W-30​ Aprobaty - Approvals - Дозволи MB-Approval 229.52, BMW LL-04 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Najnowszej generacji syntetyczny olej silnikowy o niskiej lepkości 5W-30, przeznaczony do niskoemisyjnych silników benzynowych samochodów z napędem hybrydowym. Specjalnie opracowana formuła zapewnia zwiększoną ochronę silnika przed zużyciem - podczas pracy w obciążonych cyklach częstego zatrzymywania i uruchamiania silnika, utrzymując przy tym maksymalną wydajność i moc pojazdów hybrydowych. Zapewnia ochronę przed niekorzystnym zjawiskiem LSPI. Przeznaczony do eksploatacji w pojazdach z napędem: HEV, PHEV, mHEV. ENG The latest generation of low viscosity 5W-30 synthetic engine oil, designed for low-emission gasoline engines in hybrid cars. The specially designed formula provides increased protection against engine wear – during heavy-duty cycles of frequent engine stop and start while maintaining maximum performance and power for hybrid vehicles. Protects against the adverse LSPI phenomenon. Intended for operation in vehicles with hybrid drive: HEV, PHEV, mHEV. UA Синтетична моторна олива останнього покоління з низькою в’язкістю 5W-30 призначена для бензинових двигунів гібридних автомобілів з низьким рівнем вихлопів. Спеціально розроблена формула забезпечує підвищений захист від зносу двигуна – під час інтенсивних циклів частої зупинки та запуску двигуна, зберігаючи максимальну продуктивність і потужність для гібридних автомобілів. Захищає від несприятливого явища LSPI. Призначена для експлуатації в автомобілях з приводом: HEV, PHEV, mHEV. ORLEN OIL MOL MOBIL CASTROL SHELL ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-16 MOL Dynamic Gold NG 0W-16 Mobil Super 3000 0W-16 Castrol Magnatec HYBRID 0W-16 ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 0W-20 Mobil 1 Hybryd 0W-20 Castrol Magnatec HYBRID 0W-20 SHELL HELIX HYBRID 0W-20 ORLEN OIL MAX EXPERT HYBRID 5W-30​ Castrol Magnatec HYBRID 5W-30 Tabela zamienników | Substitution table | Таблиця аналогів PL Produkty zamienne dobrane zostały na podstawie ogólnych danych katalogowych, w tym m.in. klasy lepkościowej i jakościowej. Z uwagi na zachodzące zmiany w technologii olejów silnikowych i specyfikacjach producentów pojazdów wymagana jest szczegółowa weryfikacja zaleceń producenta pojazdu, zawartych w instrukcji eksploatacji, w zakresie wymaganej specyfikacji/klasy jakościowej i lepkościowej. Data weryfikacji: 01.2024. EN Replacement products were selected on the basis of general catalogue data, including, among other things, viscosity and quality class. Due to ongoing changes in engine oil technology and vehicle manufacturers’ specifications, detailed verification of the vehicle manufacturer’s recommendations in the owner’s manual regarding the required specification/quality and viscosity class is required. Date of verification: 01.2024. UA Аналогічні продукти були обрані на основі даних загального каталогу, в тому числі: в’язкість і клас якості. У зв’язку з постійними змінами в технології моторної оливи та специфікаціях виробників транспортних засобів, необхідна детальна перевірка рекомендацій виробників транспортних засобів, що містяться в посібнику з експлуатації, щодо необхідної якості та специфікації/класу в’язкості. Дата перевірки: 01/2024. 1 4 Katalog produktów Product catalog Каталог продукції HYBR ID Katalog produktów Product catalog Каталог продукції HYBR ID 1 5

ORLEN OIL GEAR HYBRID CVT Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам Ford Escape Hybrid with eCVT, Honda iMMD, Jatco CVT 8 Hybrid, Mazda SKYACTIVE-HYBRID, Nissan Altima Hybrid, Toyota THSII/Toyota Prius, Audi Multitronic, BMW Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154, Chery CVT, Daihatsu AMMIX CVTF DFE, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC, Daihatsu Fluid TC, Dodge/Jeep/Chrysler NS2, Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4, Fiat Tutela Car CVT N.G, Fujijyuuko i-CVTF FG, GM/Saturn DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714, GM/Saturn CVTF I-Green2 GM VT40 /GM HP CVT, Honda HMMF (without starting clutch), Honda HCF2, Honda Z-1 (CVT without starting clutch), Honda CVT (not recommended for any Honda with starting clutch), Hyundai/Kia CVT-1 Hyundai/Kia SP III (CVT model), Idemitsu CVTF-EX1, Lexus Fluid TC, Fluid FE, Mazda JWS 3320 MG Rover EM-CVT, Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1 Mitsubishi CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1) Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+) Mitsubishi CVTF ECO J4 Mitsubishi ( Diaqueen) SP-III (CVT model only) Nissan NS-1 Nissan NS-2 Nissan NS2V Nissan NS-3 Nissan N-CVT Opel/Vauxhall 7-speed CVT, 95529854, Punch CVTF-EX1 Renault Elf Matic CVT Renault CVT CK/SK/FK Subaru iCVT Subaru iCVT FG Subaru ECVT Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711 Subaru Lineartronic chain CVT 3 Fluid Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700 Subaru High Torque CVTF-LV Suzuki CVTF TC Suzuki CVTF 3320 Suzuki CVTF 4401 Suzuki NS-2 Suzuki CVT Green 1 & 2 Suzuki CVT Green 1V Toyota CVTF TC Toyota CVTF FE Volvo CVT 4959 VW/Audi TL 521 16 (G 052 516) VW/Audi TL 521 80 (G 052 180) Zotye CVTs PL Najnowszej generacji syntetyczny olej do przekładni bezstopniowych w pojazdach z napędem hybrydowym oraz pozostałych. Zapewnia wyjątkową odporność na zużycie oraz doskonałe parametry tarcia dla łańcucha, jak i paska w skrzyni CVT. Specjalnie opracowana formuła daje gwarancję wyjątkowego zabezpieczenia nawet w najtrudniejszych warunkach pracy przekładni. Nie należy stosować w przekładniach, gdzie zalecane są oleje DCT lub standardowe oleje ATF. EN The latest generation synthetic oil for continuously variable transmissions in hybrid and other vehicles. It provides exceptional wear resistance and excellent friction performance for the chain and the belt in the CVT transmission. The specially developed formula guarantees exceptional protection even in the harshest transmission operating conditions. Do not use in transmissions where DCT oils or standard ATF oils are recommended. UA Синтетичне мастило останнього покоління для безступінчастих трансмісій гібридних та інших транспортних засобів. Воно забезпечує виняткову зносостійкість і відмінні показники тертя ланцюга та ременя в коробці передач CVT. Спеціально розроблена формула гарантує винятковий захист навіть у найсуворіших умовах експлуатації трансмісії. Не використовуйте в трансмісіях, де рекомендовані мастила DCT або стандартні мастила ATF. ORLEN OIL GEAR HYBRID DCT Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам MW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW DCTF-2, BMW 6-speed DCT, BMW MTF LT-5, Borg Warner, Bugatti Veyron, BYD DCTs, Q/ BYD-A1909.0058-2013, Changan DCTF, Chrysler 68044345 EA & GA Chrysler Powershift 6-speed (Getrag), Eaton PS-278, Ferrari 7-speed (Getrag)/TF DCT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT) / Ford WSS-M2C936A, part # 1490763/1490761, Ford WSS-M2C200-D2/ XT11-QDC, Ford WSS-M2C218-A1, Ford F-DC, part # KU7J M2C218AA Geely 7 speed, Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT) / MZ320065 DiaQueen SSTF-1, PDK transmissieolie voor ZF (DCT Transmission Oil for ZF), Peugeot/Citroen DCS 6-speed (GFT)/9734.S2, Porsch 999.917.080.01, Renault 77 11 785 243 (DW5), Renault EDC 6-speed (Getrag), Renault EDC-7, Volvo Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839, VW G 052 536, VW G 055 536, VW Audi G 052 512, VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi TL 52529 (spec) / G 052 529 A2 or A6 (fluid)/ DSG7 = S-Tronic 7/ 7 speed VW (Audi, Seat, Skoda), VW/Audi G 055 529, VW/Audi TL 521 82 (spec) / G 052 182 A2 or A6 (fluid), VW Golf GTE DQ400E PL Najnowszej generacji syntetyczny olej do przekładni automatycznych z podwójnym sprzęgłem w pojazdach z napędem hybrydowym oraz pozostałych. Specjalnie opracowana formuła zawiera starannie dobrane dodatki uszlachetniające i przeciwutleniające, co zapewnia większą odporność na utlenianie i lepszą ochronę w trudnych warunkach cykli hybrydowych. Nie należy stosować w przekładniach, gdzie zalecane są oleje CVT lub standardowe oleje ATF. EN The latest generation synthetic oil for dual-clutch automatic transmissions in hybrid and other vehicles. The specially developed formula contains carefully selected enriching and antioxidant additives, which ensures greater resistance to oxidation and better protection in the harsh conditions of hybrid cycles. Do not use in transmissions where CVT oils or standard ATF oils are recommended. UA Синтетичне мастило останнього покоління для автоматичних коробок передач з подвійним зчепленням в гібридних та інших автомобілях. Спеціально розроблена формула містить ретельно підібрані збагачувальні та антиоксидантні добавки, які забезпечують більшу стійкість до окислення та кращий захист у суворих умовах гібридних циклів. Не використовуйте в трансмісіях, де рекомендовані мастила CVT або стандартні масла ATF. ORLEN OIL GEAR HYBRID ATF VI Jakość - Quality - Якість GM DEXRON VI Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам Ford Escape Hybrid, Jatco JR712E, Mazda SKYACTIVE-HYBRID, Nissan Altima Hybrid,Tesla Model S, Model 3, and Model X, Toyota THSII/Toyota Prius Audi/VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8) (ZF No. S671 090 312) BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A) BMW ATF 6, Chrysler/Dodge/ Jeep 68157995AA, Ford MERCON®, Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C938A/SF, XT-10 QLV) Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309, Honda DW-1 Honda Type 3.1 : 08263-999-01HE (EU), 08200-9017 (USA) (ZF LifeguardFluid 9) (ZF No. AA01.500.001), Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M), JASO M315-2013 1A JASO M315-2013 1A-LV, JASO M315-2013 2A, Mazda ATF M-III, M-V, FZ Nissan Matic Fluid D, J, S, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2384K Toyota ATF T-III, T-IV, WS, Volvo PN 1161540/1161640, VW G055 540 (A2) VW G 055 162-A2, -A6 (ZF LifeguardFluid 6 Plus), VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8), ZF 6, 8, 9 speed transmissions PL Najnowszej generacji syntetyczny olej do przekładni automatycznych w pojazdach z napędem hybrydowym oraz pozostałych. Specjalnie opracowana formuła zawiera starannie dobrane dodatki uszlachetniające i przeciwutleniające, co zapewnia wyjątkową ochronę i smarowanie automatycznych skrzyni przekładniowych w szerokim zakresie temperatur i pomaga maksymalizować żywotność automatycznych przekładni o większym przebiegu. Nie należy stosować w przekładniach, gdzie zalecane są oleje CVT lub DCT. EN The latest generation synthetic oil for automatic transmissions in hybrid and other vehicles. The specially developed formula with carefully selected additives and anti oxidants provides exceptional protection and lubrication for automatic transmissions over a wide temperature range and helps maximize the life of automatic transmissions with higher mileage. Do not use in transmissions where CVT or DCT oils are recommended. UA Синтетичне мастило останнього покоління для автоматичних трансмісій гібридних та інших автомобілів. Спеціально розроблена формула з ретельно підібраними добавками та антиоксидантами забезпечує винятковий захист і змащування для автоматичних коробок передач у широкому діапазоні температур, і допомагає максимізувати термін служби автоматичних коробок передач із великим пробігом. Не використовуйте в трансмісіях, де рекомендовані мастила CVT або DCT. 1 6 1 7 Katalog produktów Product catalog Каталог продукції HYBR ID Katalog produktów Product catalog Каталог продукції HYBR ID

M A X E X P E R T Katalog produktów Product catalog Каталог продукції ORLEN OIL ORLEN OIL Katalog produktów Product catalog Каталог продукції 18 19 MAX EXPERT SCR GPF DPF LSPI TWC LONG-LIFE PL ADVANCED PROTECT FORMULA Formuła zwielokrotniająca funkcje ochronne oleju. Chroni zimny silnik już w momencie jego uruchomienia i ułatwia rozruch w ujemnych temperaturach. To dzięki niej, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, olej dociera do każdego elementu silnika w sposób ciągły, efektywnie chroniąc jego elementarne części. Jednocześnie dopracowano właściwości oleju dla pojazdów narażonych na częste uruchomienia i zatrzymania silnika, co ma miejsce np. w ruchu miejskim. Formuła stabilizuje film smarny, jednocześnie minimalizując współczynnik tarcia pomiędzy współpracującymi elementami oraz chroni olej przed procesem oksydacji. Advanced Protect Formula działa od momentu uruchomienia silnika, a wraz ze wzrostem temperatury zaczyna budować się termoaktywna powłoka Hi-Endure Coat, czyli dwie warstwy ochronne na filmie olejowym dla szybkiej i dynamicznej jazdy, stabilności oraz dla efektywnego pochłaniania i odprowadzania ciepła z silnika. EN ADVANCED PROTECT FORMULA The formula multiplies the protective function of the oil. It protects the cold engine from the moment of starting and facilitates starting at subzero temperatures. Thanks to it, despite adverse weather conditions, the oil reaches every component of the engine continuously, effectively protecting its elementary parts. At the same time, the properties of the oil have been refined for vehicles exposed to frequent starts and stops of the engine, which occurs, for example, in city traffic. The formula stabilizes the lubricating film while minimizing the friction factor between cooperating elements and protects the oil against the oxidation process. The Advanced Protect Formula works from the moment the engine starts, and as the temperature rises, a thermoactive Hi-Endure Coat layer begins to form two protective layers on the oil film for fast and dynamic driving, stability, and for efficient absorption and dissipation of heat from the engine. UA ФОРМУЛА ADVANCED PROTECT Формула збільшує захисну функцію оливи. Вона захищає холодний двигун від моменту його запуску і полегшує запуск при низьких температурах. Завдяки цьому, незважаючи на несприятливі погодні умови, олива безперервно досягає кожного елемента двигуна, ефективно захищаючи його основні частини. У той же час, властивості оливи були покращені для транспортних засобів, які піддаються постійним запускам і зупинкам двигуна, наприклад, у міському русі. Формула стабілізує мастильну плівку, мінімізуючи коефіцієнт тертя між взаємодіючими елементами, і захищає оливу від процесу окислення. Формула Advanced Protect працює з моменту запуску двигуна, і в міру підвищення температури починає утворюватися термоактивне покриття Hi-Endure Coat, тобто не один, а два захисних шари на мастильній плівці для швидкої та динамічної їзди, стабільності та ефективного поглинання і відведення тепла від двигуна. PL KOMPATYBILNOŚĆ/ DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI DOSTĘPNE W OLEJACH ORLEN OIL MAX EXPERT SCR (Selective Catalytic Reduction) – produkt kompatybilny z pojazdami z układem selektywnej redukcji katalitycznej. / SCR (Selective Catalytic Reduction) – a product compatible with vehicles equipped with selective catalytic reduction systems. / SCR (Selective Catalytic Reduction) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені системами селективного каталітичного зниження. GPF (Gasoline Particulate Filter) – produkt kompatybilny z pojazdami z filtrami cząstek stałych, montowanych w układach wydechowych silników benzynowych. / GPF (Gasoline Particulate Filter) – a product compatible with vehicles equipped with gasoline particulate filters, installed in the exhaust systems of gasoline engines. / GPF (Gasoline Particulate Filter) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені бензиновими фільтрами твердих частинок, встановленими в вихлопних системах бензинових двигунів. DPF (Diesel Particulate Filter) – produkt kompatybilny z pojazdami z filtrem cząstek stałych, montowanym w układach wydechowych. / DPF (Diesel Particulate Filter) – a product compatible with vehicles equipped with diesel particulate filters, installed in the exhaust systems. / DPF (Diesel Particulate Filter) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені дизельними фільтрами твердих частинок, встановленими в вихлопних системах. TWC (Three Way Catalyst) – produkt kompatybilny z pojazdami z trójfunkcyjnymi reaktorami katalitycznymi, montowanymi w układach wydechowych silników benzynowych. / TWC (Three Way Catalyst) – a product compatible with vehicles equipped with three-way catalytic converters, installed in the exhaust systems of gasoline engines. / TWC (Three Way Catalyst) – продукт, сумісний з транспортними засобами, що оснащені тришляховими каталітичними перетворювачами, встановленими в вихлопних системах бензинових двигунів. LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – produkt zabezpiecza przed LSPI - przedwczesnym zapłonem przy niskiej prędkości obrotowej / LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – oil serving a protective function against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) - premature ignition at low rotational speeds / LSPI (Low Speed Pre-Ignition) – Продукт захищає від LSPI - передчасного займання на низьких обертах двигуна. LONG-LIFE - olej silnikowy typu Long Life pozwala na wydłużenie przebiegów pomiędzy wymianam / LONG-LIFE - Long Life engine oil allows for extended vehicle mileage between oil changes / LONG-LIFE - Моторна олива Long Life дозволяє збільшити пробіг між замінами. EN COMPATIBILITY/ ADDITIONAL PROPERTIES AVAILABLE IN ORLEN OIL MAX EXPERT OILS UA СУМІСНІСТЬ/ ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ, ДОСТУПНІ В ОЛИВАХ ORLEN OIL MAX EXPERT Oleje do samochodów osobowych Oils for passenger cars | Оливи для легкових автомобілів

ORLEN OIL MAX EXPERT LL 0W-20 Jakość - Quality - Якість API SN PLUS, ACEA C5 Lepkość - Viscosity - В’язкість SAE 0W-20 Aprobaty - Approvals - Дозволи VW Standard 508 00, VW Standard 509 00, Porsche C20 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Syntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, stworzony w technologii Advanced Protect Formula. Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem i bez, wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (SCR,GPF, DPF) oraz katalizatory TWC. Olej typu Long-life, gwarantuje wydłużone okresy eksploatacji. Zapewnia ochronę silnika przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI. Został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych pojazdów koncernu Volkswagen Group ( Audi, VW, Skoda, Seat) i Porsche. EN Synthetic, mid-SAPS engine oil, developed in the Advanced Protect Formula. For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging, equipped with modern exhaust gas cleaning systems (SCR,GPF, DPF) and TWC catalytic converters. Long-life oil, guarantees extended engine life. Protects engine againts low-speed pre-ignition (LSPI). Officially approved for Volkswagen Group (Audi, VW, Skoda, Seat) and Porsche engines. UA Синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS, створена за технологією Advanced Protect Formula. Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів, з турбонаддувом і без, обладнаних сучасними системами очищення вихлопних газів (SCR, GPF, DPF) і каталітичними нейтралізаторами TWC.Олива типу Long-life гарантує продовжений термін експлуатації. Забезпечує захист двигуна від передчасного займання на низьких оборотах - LSPI. Вона офіційно схвалена для використання в двигунах концерну Volkswagen Group ( Audi, VW, Skoda, Seat), Porsche. ORLEN OIL MAX EXPERT DEX1 0W-20 Jakość - Quality - Якість API SP ILSAC GF-6 Lepkość - Viscosity - В’язкість SAE 0W-20 Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам GM Dexos 1 Gen 2 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Syntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, stworzony w technologii Advanced Protect Formula. Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych z turbodoładowaniem i bez, wyposażonych w nowoczesne systemy oczyszczania spalin. Zapewnia ochronę silnika przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI. Rekomendowany do pojazdów koncernu GM. EN Synthetic, mid-SAPS engine oil, developed in the Advanced Protect Formula. For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging, equipped with modern exhaust gas cleaning systems. Protects engine againts low-speed pre-ignition (LSPI). Recommended for GM vehicles. UA Синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS, створена за технологією Advanced Protect Formula. Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів, з турбонаддувом і без, обладнаних сучасними системами очищення вихлопних газів. Забезпечує захист двигуна від передчасного займання на низьких оборотах - LSPI.Рекомендована для автомобілей концерну GM. ORLEN OIL MAX EXPERT V 0W-30 Jakość - Quality - Якість ACEA C3 Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-30 Aprobaty - Approvals - Дозволи VW Standard 50400 VW Standard 50700, MB-Approval 229.52, BMW LL-04, Porsche C30 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Syntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, stworzony w technologii Advanced Protect Formula. Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych i Diesel z turbodoładowaniem i bez, wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (SCR,GPF, DPF) oraz katalizatory TWC. Olej typu Long-life, gwarantuje wydłużone okresy eksploatacji. Został oficjalnie zaaprobowany do najnowszych pojazdów koncernu Volkswagen Group, Mercedes – Benz i BMW. EN Synthetic, mid-SAPS engine oil, developed in the Advanced Protect Formula. For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging, equipped with modern exhaust gas cleaning systems (SCR,GPF, DPF) and TWC catalytic converters. Long-life oil, guarantees extended engine life. Officially approved for latest Volkswagen Group, Mercedes – Benz, BMW vehicles. UA Синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS, створена за технологією Advanced Protect Formula.Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів, з турбонаддувом і без, обладнаних сучасними системами очищення вихлопних газів (SCR, GPF, DPF) і каталітичними нейтралізаторами TWC.Олива типу Long-life гарантує продовжений термін експлуатації.Вона офіційно схвалена для найновіших автомобілів концерну Volkswagen Group, Mercedes – Benz, BMW. ORLEN OIL MAX EXPERT A5/B5 0W-30 Jakość - Quality - Якість API SL, ACEA A5/B5 Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-30 Aprobaty - Approvals - Дозволи Volvo 95200377 PL Syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych i wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez. Został oficjalnie zaaprobowany do pojazdów koncernu VOLVO. EN Synthetic engine oil. For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging. Officially approved for VOLVO engines. UA Cинтетична моторна олива. Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів з турбонаддувом і без.Вона офіційно схвалена для використання в двигунах концерну VOLVO. ORLEN OIL MAX EXPERT C2 0W-30 Jakość - Quality - Якість ​ACEA C2 Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-30 Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам FORD WSS M2C950-A Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Syntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, stworzony w technologii Advanced Protect Formula. Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem i bez, wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (SCR,GPF, DPF) oraz katalizatory TWC. Rekomendowany do pojazdów koncernu FORD. EN Synthetic, mid-SAPS engine oil, developed in the Advanced ProtectFormula. For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging, equipped with modern exhaust gas cleaning systems (SCR,GPF, DPF) and TWC catalytic converters. Recommended for FORD vehicles. UA Синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS, створена за технологією Advanced Protect Formula. Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів, з турбонаддувом і без, обладнаних сучасними системами очищення вихлопних газів (SCR, GPF, DPF) і каталітичними нейтралізаторами TWC.Рекомендована для автомобілей концерну FORD. ORLEN OIL MAX EXPERT FR 0W-30 Jakość - Quality - Якість ACEA C2, API SP Lepkość - Viscosity - В’язкість ​SAE 0W-30 Spełnia wymagania - Meets requirements - Відповідає вимогам PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312, PSA PEUGEOT CITROËN B71 2302 Przeznaczenie/dodatkowe właściwości - Compatibility/additional features - Призначення/Додаткові властивості PL Syntetyczny olej silnikowy typu mid-SAPS, stworzony w technologii Advanced Protect Formula. Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w silnikach samochodów benzynowych i Diesla z turbodoładowaniem i bez, wyposażonych w nowoczesne układy oczyszczania spalin (SCR,GPF, DPF) oraz katalizatory TWC. Zapewnia ochronę silnika przed występowaniem zjawiska przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych – LSPI. Rekomendowany do pojazdów koncernu PSA. EN Synthetic, mid-SAPS engine oil, developed in the Advanced Protect Formula.For all-year-round use in petrol and Diesel engines, with and without turbocharging, equipped with modern exhaust gas cleaning systems (SCR,GPF, DPF) and TWC catalytic converters. Protects engine againts low-speed pre-ignition (LSPI). Recommended for PSA Group UA Синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS, створена за технологією Advanced Protect Formula. Призначена для цілорічної експлуатації в бензинових і дизельних двигунах автомобілів, з турбонаддувом і без, обладнаних сучасними системами очищення вихлопних газів (SCR, GPF, DPF) і каталітичними нейтралізаторами TWC. Забезпечує захист двигуна від передчасного займання на низьких оборотах - LSPI.Рекомендована для автомобілей концерну PSA. Katalog produktów Product catalog Каталог продукції MAX EXPERT 2 0 Katalog produktów Product catalog Каталог продукції MAX EXPERT 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY5MjAxOA==